Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.printek.fi.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Keuruskopio Oy/Printek/KirjaKeuruu
Keuruuntie 10, 42700 Keuruu
Puhelin: 040 3000 701
Y-tunnus: 1701527-6

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Petri Lehtonen, toimitusjohtaja
040 3000 707
sähköposti: etunimi.sukunimi@printek.fi

3. Rekisterin nimi

Printekin asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, käsittelyperuste ja säilytysaika

Henkilötietojen käsittely perustuu aina asiakkaan suostumukseen, hänen kanssaan tehtyyn sopimukseen tai
rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin. Keräämme asiakkaasta alla kuvattujen käyttötarkoitusten
kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa asiakkaasta kerätään
missäkin tilanteessa.

Printekin asiakkaiden tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Asiakasviestintään
 • Markkinoinnin suunnitteluun
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Säilytämme asiakkaiden tietoja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan kuin on tarpeen
aikaisemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun asiakassuhde tai muu henkilötietojen
käsittelyperuste on päättynyt, asiakkaan henkilötiedot pääosin poistetaan. Voimme kuitenkin olla velvoitettuja
säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa
lainsäädäntöä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään yritysten, julkisten organisaatioiden ja yksityisten asiakkaiden tietoja:

 • Yhteystiedot kuten, asiakkaan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä organisaatiossa työskentelevien
  päättäjien nimet, yhteystiedot, tittelit sekä vastuualueet
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tiedot toteutetuista Printekin paino- ja palvelutuotteista,
  laskutuksesta, luotonvalvonnasta sekä palautteista
 • Henkilötunnus luottokaupassa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta hänen suostumuksella
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
 • Yhdistysrekisteri
 • Muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin, tarkastaa ja oikaista ne

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin rekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin, tarkastaa
sekä oikaista ne tarvittaessa. Saanti- ja tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja
allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity
voi pyytää niiden korjaamista olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää, vastustaa tai rajoittaa rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään
koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Printek voi olla velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja
noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Poisto-, vastustamis- tai rajoittamisoikeutta
koskevissa asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa rekisterinpitäjältä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja
koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus toimittaa tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle alkuperäisen
rekisterinpitäjän estämättä. Tietojen siirto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja
allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Printekin työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana
järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.